سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

آماد پلیمر

مدیر عامل:

مهندس قاسمی

تلفن:

88880736

88777253

فکس:

88889525

آدرس:

خیابان ولی عصر- بالاتر از پارک ساعی- کوچه شروان- شماره 16- طبقه اول