سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

آنتی بیوتیک سازی ایران

مدیر عامل:

مهندس موسوی

تلفن:

88962978-9

88952335

فکس:

88962478

آدرس:

ميدان جهاد- خيابان بيستون- شماره 1- طبقه دوم- واحد 22