سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

ارسطو

مدیر عامل:

مهندس کاظمی

تلفن:

88332890

88332272

فکس:

88497307

آدرس:

خيابان يوسف آباد- خیابان جهان آرا- خيابان بیست و سوم- شماره 8