سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

سپید طب نیا

مدیر عامل:

دکتر اعتمادی

تلفن:

86046573

86046732

فکس:

2774 | داخلی 6

آدرس:

خیابان وزرا- خیابان14- کوچه ششم- پلاک25- واحد4