سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

شیمی دارویی شاری

مدیر عامل:

مهندس برازش

تلفن:

87540000

فکس:

87540 | داخلی 4101

آدرس:

خیابان بخارست- کوچه سیزدهم- پلاک 10