سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

نامه مشترک سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی ،شیمیایی و بسته بندی دارویی ، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران

01 02 03