سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)

پتروشیمی شازند

بیانیه مأموریت شرکت پتروشیمی شازند (اراک)
1. تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی
2. به بلوغ و تکامل رساندن سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، خلاقیت، نوآوری و همسویی
3. دستیابی به بازارهای هدف جدید(بازار متمایز) و افزایش سهم محصولات شرکت در بازارهای عمومی
4. دستیابی به نتایج مطلوب مالی
چشم انداز شرکت پتروشیمی شازند(اراک):
 ما می خواهیم با انتخاب مشتریان و گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی فعالیت خود ضمن در نظر گرفتن تغییرات به عنوان یک فرصت و همسویی و مشارکت کارکنان یکی از سه شرکت برتر دانایی محور منطقه با تکیه بر ارزش های مشترک ((توسعه مستمر، ارتقای نظام سازمانی، مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی)) باشیم.

اهداف کلان شرکت پتروشیمی شازند (اراک)
1- حفظ و ارتقای ارزش بلندمدت سهام
2- رضایت ذی نفعان کلیدی
3- افزایش سهم بازارهای هدف جدید
4- تولید محصولات جدید و یا توسعه یافته
  استراتژی های منتخب شرکت پتروشیمی شازند(اراک)
 تثبیت موقعیت رقابتی:
حفظ وفاداری مشتری و تداوم یا افزایش فروش از طریق کسب رضایت ایشان و تقویت برندتوسعه بازار و محصول:
افزایش فروش از طریق عرضه محصول یا خدمات فعلی، همچنین محصول یا خدمات جدید در بازارهای جدید

محصولات پایه
نام محصولات ظرفیت تولید – تن
اتیـلن 306400
پروپیلن 124000