سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)
1st نوامبر 2018 | by: admin

آغاز طرح سوم نمونه برداری جهت اعطای گواهی اصالت تولید به شرکت های تولید کننده.5bb07f8c-bf42-4c0b-98b0-e66b3dde6798 ea3fa827-03c8-4456-a8d0-f1d331454cbf f46b3467-3dd4-480a-8821-fa832f4aafb5

کمیته بازدیدونمونه برداری

بازدید از شرکت های زیرمجموعه” و “طرح ارائه گواهی اصالت تولید” به شرکت های زیرمجموعه سندیکا در روز سه شنبه مهر ماه 97

شرکت مهبان شیمی

بازدید از مبادی گمرکی شرکت مهبان شیمی در گمرک شهید رجایی بندرعباس

نمونه برداری از ماده حد واسط وارداتی گلی بن کلامید جهت ارایه گواهی اصالت تولید انجام گردید.

همچنین قابل ذکر است که شرکت هایی که تاکنون جهت ورود به طرح دریافت گواهی اصالت تولید اقدام نکرده بودند، بنا بر تصویب هیئت مدیره محترم سندیکا جهت الزام احراز شرایط تولید و لزوم دریافت گواهی اصالت تولید، با دستور ریاست محترم سندیکا جناب آقای مهندس اختراعی برای ورود به طرح دعوت شده اند که در اجرای طرح سوم ، گزارش نمونه برداری ها و بازدید از خطوط تولیدی شرکت های مزبور متعاقبا اعلام خواهد شد .