سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)
19th سپتامبر 2019 | by: admin

مهندس صابر نامی طی حکمی توسط رییس هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی به عنوان دبیر سندیکا انتخاب گردید.