سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

مدیر اداری

12

 

 

 

 

 

 

ژاله شیخ الاسلامی

1345 تهران

الف) مدارک و سوابق تحصیلی :

لیسانس علوم اجتماعی (ارتباطات اجتماعی) – دانشگاه علامه طباطبایی

ب) سوابق شغلی:

کارشناس روابط  عمومی و مسئول دفتر دبیرخانه سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی از 1389 تا کنون

خبرنگار و سرپرست گروه خبر هفته نامه گسترش صنعت ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) 1382-1371

ویراستار و دبیر اجرایی مجله صنعت و توسعه (وزارت صنایع)

ویراستار مجله مناطق آزاد

دبیر اجرایی خبرنامه صنعت( وزارت صنایع)