سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولیدکنندگان مواد موثره دارویی

البرز بالک

آترا

باران

بهداشتکار

تماد

توفیق دارو

تهران شیمی

پرند دارو

داروسازی دانش

درسادارو

سپید طب

شفافارمد

البرز فارمد

فرایند شیمی حکیم

آنتی بیوتیک سازی

ارسطو

تدبیر دارو سلامت

بهان سار

بهوزان

پویش دارو

فراوری دارویی ژلاتین حلال

صنایع مشارکتی طاها

صنایع شیمیایی و دارویی تبریز

داروپخش

ره آورد تامین

فناوران دارویی حکیم

صالحان شیمی

داروسازی دانا

دماوند دارو

آریوژن فارمد

سنا فارمد

کاویان شیمی