سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

اساسنامه

اساسنامه سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي ، شيميايي و بسته‌بندي دارويي

 اساسنامه سندیکا