سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

اساسنامه

اساسنامه سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي ، شيميايي و بسته‌بندي دارويي

 اساسنامه سندیکا