سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولیدکنندگان مواد شیمیایی

پتروشیمی شازند

جابر ازنق شیمی

باریوم سولفات ایران

کلر پارس

صنایع شیمیایی دکتر مجللی

کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان