سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

تولیدکنندگان مواد شیمیایی

پتروشیمی شازند

جابر ازنق شیمی

کاویان شیمی

کلر پارس

صنایع شیمیایی دکتر مجللی

پتروناد آسیا