سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)

تولیدکنندگان مواد شیمیایی

پتروشیمی شازند

جابر ازنق شیمی

پتروناد آسیا

کلر پارس

صنایع شیمیایی دکتر مجللی