سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)

هیئت مدیره

اعضاء محترم هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

مهندس فرامرز اختراعی

Picture+001

رئیس هیئت مدیره

دکتر خشایار کریمیان

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدباقر تحویل زاده

Picture+00111

عضو هیئت مدیره

دکتر عاصم عبدالله پور

IMG_1787

عضو هیئت مدیره

مهندس مصطفی مرادی

عضو هیئت مدیره

دکتر حقیقت‌نیا

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس علی حیدرعلی

002[1]

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس محمد حسین محرابی

بازرس

خانم مهندس هاشمی

بازرس علی البدل

دکتر محمد پیرورام

photo_2016-02-26_12-52-36

دبیر