سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولیدکنندگان محصولات بسته بندی دارویی

داروشیشه

پلاسموژن

پارس آمپول

آماد پلاست فارمد

آماد پلیمر

دارو پلاستیک پارس

پارس هرماس

داروپوش

آپادانا داروی تهران

پرسام رابر فارمد

چاپ ونشر هودیس پارس

آکو صنعت

اشاورز

جام دارو

ژلاتين كپسول ايران