سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

تولیدکنندگان محصولات بسته بندی دارویی

داروشیشه

پلاسموژن

پارس آمپول

پردیس پلاست کویر

سینا شیشه

دارو پلاستیک پارس

پارس هرماس

داروپوش

آپادانا داروی تهران

پرسام رابر فارمد

چاپ ونشر هودیس پارس

آکو صنعت