سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولیدکنندگان تجهیزات و صنایع وابسته

شیمی آذرجام