سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

تولیدکنندگان تجهیزات و صنایع وابسته

شیمی آذرجام

فناوران دارویی حکیم