سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

کارگروه های تخصصی و کمسیون ها

Capture                                 کارگروه HSE

csr

                                 کارگروه CSR