سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

کارگروه های تخصصی و کمسیون ها

Capture                                 کارگروه HSE

csr

                                 کارگروه CSR