سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

مرحله اول

ارسال نامه درخواست عضویت بهمراه مشخصات کلی شرکت برای سندیکا

مرحله دوم
بررسی فعالیت شرکت و طرح درخواست عضویت در جلسه هیئت مدیره

مرحله سوم

ارسال مدارک ذیل برای سندیکا

روزنامه رسمی

پروانه بهره برداری وزارت صنعت ، معدن و تجارت

مجوزات و تاییدیه های وزارت بهداشت

فهرست محصولات تولیدی

معرفی امکانات کارخانه

نام و مشخصات مسئول فنی

پرداخت ورودیه و حق عضویت بر مبنای مصوبه ی محمع عمومی سندیکا در هرسال

مرحله چهارم
صدور لوح عضویت