سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

اشاورز

مدیر عامل:

مهندس خدادادی

تلفن:

88248248

فکس:

88265431

آدرس:

جلال آل احمد – روبروی شعبه مرکزی بانک کشاورزی- پلاک 85- واحد2