سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

توسعه داروسازی دانش

مدیر عامل:

دکتر رضایی فر

تلفن:

44906266

44908770

فکس:

44904527

44901808

آدرس:

کیلومتر13جاده مخصوص کرج- روبروی کاشی ایرانا- خیابان امید- بن بست سوم شرقی- پلاک 5