سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

جام دارو

مدیر عامل:

مهندس حاجی ابراهیم

تلفن:

44921371-2

فکس:

44921373-4

آدرس:

کیلومتر 17 اتوبان فتح- ایستگاه داروگر- شماره 583