سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

سروش مانا فارمد

مدیر عامل:

مهندس رشیدی

تلفن:

46818908-12

فکس:

داخلی 114

آدرس:

شهر قدس (قلعه حسن خان)- میدان قدس- خیابان چمن- کوچه هنر دوم- پلاک ۹