سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

سیناژن

مدیر عامل:

دکتر حامدی فرر

تلفن:

42815

42915300

فکس:

88561557

آدرس:

شهرک غرب- خیابان سیمای ایران- كوچه هفتم- پلاك 2