سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

نگین دارو نوآور

مدیر عامل:

دکتر عربانیان

تلفن:

66945803-4

فکس:

66426842

آدرس:

بلوار کشاورز غربی- خیابان حسیان- بن بست دوم- پلاک3- طبقه2