سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

ژلاتين كپسول ايران

مدیر عامل:

دکتر رمضانی کلمر

تلفن:

65278401-5

فکس:

65278400 | داخلی 211

آدرس:

شهریار- شهرک اداری- خیابان دولت- کد پستی 3351773495