آریوژن فارمد

مدیر عامل:

م.صفاریون

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-36106480-4

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-36104644

ایمیل:

contact@aryogen.com dabirkhane@aryogen.com

محصول تولیدی
اپتاکوگ آلفا (فاکتور هفت)Eptacog alfa ( Factor VII)ویال حاوی پودرآریوسونAryoSeven
اپتاکوگ آلفا (فاکتور هفت)Eptacog alfa ( Factor VII)ویال حاوی پودرآریوسون آرتیAryoSeven RT
اتانرسپتEtanerceptسرنگ حاوی محلولآلتبرلAltebrel
ریتوکسی‌مبRituximabویال حاوی محلولزیتاکسZytux
تراستوزومبTrastuzumabویال حاوی پودرآریوتراستAryoTrust
افموروکتوکوگ آلفا (فاکتور هشت)Efmoroctocog Alfa (Favtor VIII)ویال حاوی پودرکوآگیتCoageight
توسیلیزومبTocilizumabویال حاوی محلولتمزیواTemziva (Vial)
توسیلیزومبTocilizumabسرنگ حاوی محلولتمزیواTemziva (PFS)
بواسیزومبBevacizumabویال حاوی محلولاستیوانتStivant
دنوزومبDenosumabویال حاوی محلولآرتنیکسArtenix
دنوزومبDenosumabسرنگ حاوی محلولآریلیاArylia
ودولیزومبVedolizumabویال حاوی پودرودآریوVedAryo (Vial)
ودولیزومبVedolizumabسرنگ حاوی محلولودآریوVedAryo (PFS)