آماد پلاست فارمد

مدیر عامل:

د. صادقی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

88880736 88777252 88655398

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

88647320

ایمیل:

info@amadplastpharmed.com

محصول تولیدی
بطری شربت syrup Bottleبسته بندی داروییPET / P.P
قوطی containerPET / P.P /PE
درب cap P.P
پیمانه measuring cap P.P
قاشق measuring spoon  P.P