آمو فارمد آریا

مدیر عامل:

خ.د. احدی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22870611-12/021-22879040

نوع فعالیت :

ماده اولیه موثره دارویی(API)(تولید ندارد)

فکس :

021-22879040 (داخلی103)

ایمیل:

info@amopharmed.com

محصول تولیدی به فارسی
محصول تولیدی به انگلیسی