آپادانا داروی تهران

مدیر عامل:

م. حمید کوثری

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-88566971/021-88098676/43000070

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

2188566773

ایمیل:

qa@apadanadarou.com- info@apadanadarou.com

محصول تولیدی به فارسی
محصول تولیدی به انگلیسی