افشان شیمی مهر

مدیر عامل:

خ.د.شراره حاج علیخانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

88042837

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

afshanshimimehr@gmail.com