البرز بالک

البرز بالک

مدیر عامل:

د. سجادی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

02188940140/ 02188940230/02188904591

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

086-42342160/021-88901982

ایمیل:

info@alborzbulk.com

محصول تولیدی
محصول تولیدی