البرز فارمد

مدیر عامل:

م. مرادی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22134339

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-22133885

ایمیل:

office@AlborzPharmed.ir

محصول تولیدی
محصول تولیدی