بررسی موانع و رفع مشکلات صادرات

شناسایی بازارهای صادراتی

تقویت زیر ساخت های صادراتی

بررسی قوانین و حمایت از حوزه صادرات

آموزش های کارشناسی در حوزه صادرات

تشکیل کارگروه های تخصصی در فضای مجازی

ارتباط با تشکل های فعال حوزه داروسازی سایر کشورها

برگزاری نشست های مشترک با اتاق های بازرگانی کشورهای هدف

حضور در رویدادهای جهانی

انتشار نشریات تخصصی انگلیسی زبان برای معرفی توانمندی های کشور