اکترو خاورمیانه

مدیر عامل:

خ.د.اصفهانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22069795

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-22061929/026-34760951-2

ایمیل:

info@acteropharma.com

محصول تولیدی
ریتوکسی مبRituximabمواد اولیه موثره دارویی
بواسیزومبBevacizumab