اکتو بایوکم

مدیر عامل:

د.محمد پیرورام

نوع عضویت :

وابسته

تلفن :

88825946/88309291-88319386/88311666

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

2188566773

ایمیل:

mohammad.pirvaram@actobiochem.com -fatemeh.farahani@actobiochem.com -khadijeh.hosseini@Actobiochem.com -tahereh.amini@actobiochem.com

محصول تولیدی به فارسی
محصول تولیدی به انگلیسی