ایتوک فارمد

مدیر عامل:

دکتر توفیقی

نوع عضویت :

وابسته

تلفن :

77605636/021-77510414

نوع فعالیت :

مواد جانبی و حلال ها

فکس :

-

ایمیل:

info@etoocpharmed.com

محصول تولیدی
1-بوتانول1-Butanolمواد جانبی و حلال ها مایعات شیمیاییLab,Extra pureگرید محصول
1و2 پروپاندیول1,2Propanediol (Propylene Glycol)Lab,Extra pure
2-پروپانول2-PropanolGC,Gradient HPLC,Isocratic HPLC,UV Spectroscopy,ACS,BP,EP,USP,Extra pure
استیک اسیدAcetic Acid (Glacial)BP,USP,Lab,Extra pure
استونAcetoneGC,Gradient HPLC,Isocratic HPLC,UV Spectroscopy,ACS,BP,EP,USP,Extra pure
استونیتریلAcetonitrileGC,Gradient HPLC,Isocratic HPLC,UV Spectroscopy,ACS
آمونیا سولوشن25%Ammonia solution25%Lab,Extra pure
بنزیل الکلBenzyl alcoholACS,Extra pure
سیتریک اسید سولوشن 20%Citric acid solution 20%Lab
سیتریک اسید سولوشن 50%Citric acid solution 50%Lab
کلروفرمChloroformACS,Lab
دی کلرومتانDichloromethaneACS,BP,USP,Extra pure
دی اتانول آمینDiethanolaminLab
دی اتیلن گلایکول مونو اتیل اترDiethylene glycol monoethyl etherLab
دی اتیلن گلایکول مونومتیل اترDiethylene glycol monomethyl etherLab
دی متیل سولفوکسیدDimethyl sulfoxide (DMSO)Extra pure
اتانول96%Ethanol 96%BP,USP,Extra pure
اتیل استاتEthyl acetateACS,Extra pure
اتانول آمینEthanolamineLab
اتیلن گلایکولEthylene glycolBP,USP,Extra pure
فرمالدهید سولوشن 37%Formaldehyde solution 37%Lab
فرمالدهید سولوشن 10%Formaldehyde solution 10%Extra pure
فرمالدهید سولوشن 2%Formaldehyde solution 2%Extra pure
فرمالدهید سولوشن 3%Formaldehyde solution 3%Extra pure
فرمیک اسیدFormic acidLab
گلیسیرینGlycerolLab,Extra pure
هیدروکلریک اسید 32%Hydrochloric acid32%Lab
هیدروکلریک اسید 37%Hydrochloric acid37%BE,EP,USP ,Extra pure
هیدروژن پراکسید 35%Hydrogen peroxide 35%Lab,Extra pure
 پارافین مایعLiquid ParaffinLab,Extra pure
متانولMethanolDried,GC,Gradient HPLC,Isocratic HPLC,UV Spectroscopy,ACS,BP ,USP,Extra pure
ان-بوتیل استاتn-Butyl AcetateLab,Extra pure
ان-هپتانn-HeptaneLab,Extra pure
ان-هگزانn-HexaneACS,Extra pure
ان-اکتانn-OctaneLab
ان-پنتانn-PantaneLab
ان-ان-دی متیل فرم آمیدN,N-dimethylformamide (DMF)Extra pure,GC
نیتریک اسید55%Nitric acid 55%Extra pure
نیتریک اسید65%Nitric acid 65%BP,USP,Extra pure
پترولیوم اتر(60-40)Petroleum ether (40-60)ACS,Extra pure
فنولPhenolExtra pure
فسفوریک اسید 85%Phosphoric acid85%BP,USP,Extra pure
پلی اتیلن گلایکول400Polyethylene glycol 400 (PEG 400)Extra pure
پلی اتیلن گلایکول600Polyethylene glycol 600 (PEG 600)Extra pure
پیریدینPyridineExtra pure
سدیم هیپوکلریت سولوشنSodium hypochlorite solutionCleaning
سولفوکرومیک اسیدSulfochromic acidCleaning
سولفوریک اسید 95-98%Sulfuric acid95%-98%BP,USP,Lab,Extra pure
تتراهیدروفورانTetrahydrofuran(THF)Extra pure
تولوئنTolueneACS,Lab,Extra pure
تری اتانول آمین TriethanolamineLab
زایلینXyleneACS,Lab,Histology
5 – سولفوسالیسیلیک اسید دی هیدرات5-Sulfosalicylic acid dihydrateجامدات شیمیاییLab,Extra pure
آمونیوم استاتAmmonium acetateACS,Extra pure
آمونیوم کلریدAmmonium ChlorideLab,Extra pure
بنتونیتBentoniteExtra pure
بوریک اسید Boric acidLab,Extra pure
کلسیم کربناتCalcium CarbonateLab,Extra pure
 کلسیم کلرید دی هیدراتCalcium chloride dihydrateLab,Extra pure
سیتریک اسید خشکCitric acid anhydrousACS,BP,USP,Extra pure
سیتریک اسید مونوهیدراتCitric acid monohydrateACS,BP,USP,Extra pure
سولفات مس پنتاهیدراتCopper(II) sulfate pentahydrateACS,Extra pure
دی پتاسیم هیدروژن فسفاتDi-potassium hydrogen phosphateBP,USP,Extra pure
دی سدیم هیدروژن فسفات دی هیدراتDi-sodium hydrogen phosphate dihydrateBP,USP,Extra pure
دی سدیم تترابورات دیکاهیدراتDi-sodium tetraborate decahydrate(Borax)Extra pure
ادتات دی سدیمEdetate disodium(EDTA)Lab,Extra pure
آهن2 سولفات هپتاهیدراتIron (II) sulfate heptahydrateLab
ال-(+) تاتاریک اسیدL-(+)-Tartaic acidLab,Extra pure
منیزیم کلراید هگزاهیدراتMagnesium chloride hexahydrateLab,Extra pure
منیزیم سولفات هگزاهیدراتMagnesium sulfate heptahydrateLab,Extra pure
مولکولارسیو 3آMoleculer sieve 3 A (2-3mm)Extra pure
مولکولارسیو 4آMoleculer sieve 4 A (2-3mm)Extra pure
پارافینParaffin (Pastille)Lab,Histology
پلی اتیلن گلایکول4000Polyethlene glycol 4000 (PEG4000)Extra pure
پلی اتیلن گلایکول6000Polyethlene glycol 6000 (PEG6000)Extra pure
پتاسیم استاتPotassium acetateLab,Extra pure
پتاسیم کلرایدPotassium chlorideLab,Extra pure
پتاسیم دی کلرماتPotassium dichromateLab,Extra pure
پتاسیم دی هیدروژن فسفاتPotassium dihydrogen phosphateBP,USP,Extra pure
پتاسیم هیدروکسیدPotassium hydroxideLab,Extra pure
پتاسیم یدیدPotassium iodideACS,Lab,Extra pure
پتاسیم پرمنگناتPotassium permanganateLab,Extra pure
پتاسیم پرسولفاتPotassium persulfateExtra pure
پتاسیم سدیم تارتارات تتراهیدراتPotassium sodium tartrate tetrahydrate (Rochelle salt)Extra pure
پتاسیم سولفاتPotassium sulfateExtra pure
سالیسیلیک اسیدSalicylic acidExtra pure
سیلیکا ژل بروکنSilica gel broken (5-10mm)Lab
سیلیکا ژل گرانولSilica gel granules (2-5mm)Lab
نقره نیتراتSilver nitrateACS,Lab,Extra pure
سدیم استات خشکSodium acetate anhydrousBP,USP,Extra pure
سدیم استات تری هیدراتSodium acetate trihydrateBP,USP,Extra pure
سدیم بنزواتSodium benzoateLab,Extra pure
سدیم کربنات خشکSodium carbonate anhydrousLab,Extra pure
سدیم کربنات مونوهیدراتSodium carbonate monohydrateLab,Extra pure
سدیم کلرایدSodium chlorideLab,Extra pure
سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدراتSodium dihydrogen phosphate dihydrateBP,USP,Extra pure
سدیم دودیسل سولفاتSodium dodecyl sulfateBP,USP,Extra pure
سدیم هگزامتافسفاتSodium hexametaphosphateExtra pure
سدیم هیدروژن کربناتSodium hydrogen carbonateLab,Extra pure
سدیم هیدورکساید پرکSodium hydroxide flakeBP,USP,Extra pure
سدیم هیدروکساید گرانولSodium hydroxide granulatedBP,USP,Extra pure
سدیم متا بی سولفیتSodium metabisulfiteLab,Extra pure
سدیم نیتراتSodium nitrateExtra pure
سدیم سولفات خشکSodium sulfate anhydrousLab,Extra pure
سدیم سولفیت خشکSodium sulfite anhydrousLab,Extra pure
سدیم تیوسولفات پنا هیدراتSodium thiosulfate pentahydrateExtra pure
تری سدیم سیترات دی هیدراتTri-sodium citrate dihydrateLab,Extra pure
تری سدیم فسفات دودکا هیدراتTri-sodium phosphate dodecahydrateLab,Extra pure
اورهUreaLab,Extra pure
موم طبیعی(سفید)White beeswaxNatural, Histology
موم طبیعی(زرد)Yellow beeswaxHistology
برومو فنول بلوBromophenol blueنشانگر مواد شیمیاییACS
بروموتیمول بلوBromothymol blueACS
ائوزین وایEosin YACS
اریوکروم بلک تیEriochrome black TACS
متیل اورنجMethyl orangeACS
متیل ردMethyl redACS
متیلن بلوMethylene blueindicator
اورنج جیOrange Gindicator
فنول فتالئینPhenolphthaleinACS
اتیلن دی تترا استیک اسید 0.1EDTA 0.1Nمحلول های حجمی0.1 نرمالعامل تمرکز
هیدروکلریک  اسید 0.1Hydrochloric acid 0.1N0.1 نرمال
هیدروکلریک اسید 1.0Hydrochloric acid 1.0N1.0 نرمال
نقره نیترات 0.1Silver nitrate 0.1N0.1 نرمال
سدیم هیدروکسید 0.1Sodium hydroxide 0.1N0.1 نرمال
سدیم هیدروکسید 1.0Sodium hydroxide 1.0N1.0 نرمال
N/9 سدیم هیدروکسید  Sodium hydroxide N/9N/9 نرمل
سدیم تیو سولفات 0.1Sodium thiosulfate 0.1N0.1 نرمال
سولفوریک اسید 0.1Sulfuric acid 0.1N0.1 نرمال
سولفوریک اسید 1.0Sulfuric acid 1.0N1.0 نرمال
معرف کارل فیشر بدون پیریدینKarl Fischer reagent – Pyridine free5 میلی گرم در میلی لیتر
معرف کارل فیشر با پیریدینKarl Fischer reagent – With Pyridine5 میلی گرم در میلی لیتر
4.004.00بافرها PHKHP
7.007.00Phosphate salts
9.009.00Borax
10.0010.00Borax