ایماژن

مدیر عامل:

آ.د.علیرضا شمس

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-88050222

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-88050222

ایمیل:

marketing@imagen-co.com

محصول تولیدی
ماده موثره ایبوپروفن
ماده موثره ماینوکسیدیل
ماده موثره ال کارنیتین
ماده موثره ال کارنیتین ال تارترات
Ibuprofen API
Minoxidil API
L-Carnitine API
L-Carnitine L-Tartrate API