بهداشت كار

مدیر عامل:

د. تحویل زاده

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

22575050

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

22584005

ایمیل:

info@behdashtkar.com

محصول تولیدی
استازولامید
آلوپورینول
آمیودارون هیدروکلراید
بتامتازون سدیم فسفات
بتامتازون والرات
کلوبتازول پروپیونات
دگزامتازون سدیم فسفات
دکسترومتورفان هیدروبروماید
فیناستراید
اسید استیک گلاسیال
هیدروکورتیزون استات
ایندومتاسین
متوکلوپرامید هیدروکلراید
پزودوافدرین هیدروکلراید
فنیل افرین هیدروکلراید
سدیم استات تری هیدرات
اسپیرونولاکتون
تریامسینولون استوناید
تری متو پریم
Acetazolamide
Allopurinol
Amiodarone hydrochloride
Betamethasone Sodium Phosphate
Betamethasone Valerate
Clobetasol Propionate
Dexamethasone Sodium Phosphate
Dextromethorphan hydrobromide
Finasteride
Glacial Acetic Acid
Hydrocortisone Acetate
Indomethacin
Metoclopramide Hydrochloride
Pseudoephedrine hydrochloride
Phenylephrine hydrochloride
Sodium acetate trihydrate
Spironolactone
Triamcinolone acetonide
Trimethoprim