تحقیقاتی، مهندسی توفيق دارو

مدیر عامل:

م.علی آقایی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

داخلی 101-100 63-44987360

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

44985056

ایمیل:

officeinfo@todaco.com

محصول تولیدی
گلاتیرامر استات
امپاگلیفلوزین
آتراکوریوم بزیلات
فینگولیمد هیدروکلرید
داساتینیب مونوهیدرات
سانیتینیب مالات
نیلوتینیب هیدروکلراید منوهیدرات
داپاگلیفلوزین پروپان دی ال منوهیدرات
ریواروکسابان
آپیکسابان
سیتاگلیپتین فسفات منوهیدرات
لیناگلیپتین
رمی فنتانیل هیدروکلرید
فنتانیل سیترات
لتروزول
بورتزومیب
تری فلونامید
زولدرونیک اسید
اپرپیتنت
انزالوتامید
سوفنتانیل سیترات
بوسرلین استات
تریپتورلین استات
اکترئوتاید استات
سترورلیکس استات
دی متیل فومارات
اوسلتامیویر
آلارلین استات
آریپیپرازول
آلپرازولام
کلونازپام
مزالازین
دایروکسیمل فومارات
سیپونیمود
پومالیدوماید
لنالیدوماید
تموزولامید
کارفیزومیب
ایزومیب
ایبروتینیب
Glatiramer Acetate
Empagliflozin
Atracurium Besylate
Fingolimod HCl
Dasatinib Monohydrate
Sunitinib Malate
Nilotinib Hydrochloride Monohydrate
Dapagliflozin Propanediol
Rivaroxaban
Apixaban
Sitagliptin Phosohate Monohydrate
Linagliptin
Remifentanil Hydrochloride
Fentanyl Citrate
Letrozole
Bortezomib
Teriflunomide
Zoledronic Acid
Aprepitant
Enzalutamide
Sufentanil Citrate
Buserelin Acetate
Triptorelin Acetate
Octreotide acetate
Cetrorelix Acetate
Dimethyl Fumarate
Oseltamivir
Alarelin acetate
Aripiprazole
Alprazolam
Clonazepam
Mesalazine 
Diroximel Fumarate
Siponimod
Pomalidomide
Lenalidomide
Temozolomide
Carfilzomib
Ixazomib
Ibrutinib