تعاونی تولیدی باریوم سولفات ایران

مدیر عامل:

م. سخایی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

77528987/77528824

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

77531997

ایمیل:

mks@srco.ir -mks@bsiran.ir

محصول تولیدی
باریم سولفات
کربنات کلسیم سبک
کربنات کلسیم سنگین
Barium Sulfate
Light Calcium Carbonate
Heavy Calcium Carbonate