توسعه داروسازی دانش

مدیر عامل:

د. رضایی فر

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

44906266 / 44908770

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-44904527

ایمیل:

office@daneshpharmaco.ir

محصول تولیدی
نیتیزینون
دفراسیروکس
فینگولیمود
بوسنتان
Nitisinone
Deferasirox
Fingolimod
Bosentan