تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)

مدیر عامل:

د.میرزایی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-36161000/026-36100801-10

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-36100828

ایمیل:

office@temad.com

محصول تولیدی
پیوگلیتازون هیدرو کلراید
نالتروکسان هیدرو کلراید
نالتروکسان بیس
متادون هایدرو کلراید
تیامین هیدرو کلراید
تیامین هیدرو کلراید (تزریقی غیر استریل)
فلووکسامین مالئات
کدئین فسفات
دکسترومتورفان هیدرو بروماید
اریترومایسین اتیل سوکسینات
کلاریترومایسین
داپوکستین هایدرو کلراید
رسیپریدون
ترامادول هیدرو کلراید
کوئتیاپین همی فومارات
پریگابالین
کتوتیفن فومارات
هیدروکورتیزون استات
بتامتازون سدیم فسفات
بتامتازون 17 والرات
بتامتازون دی پروپینات
دگزامتازون دی سدیم فسفات
سیپروترون استات
تریامسینولون استوناید
اکسی کدون هیدرو کلراید
بوپرنورفین هایدرو کلراید
بوپرنورفین هایدرو کلراید (گرید تزریقی غیر استریل)
نالوکسان هیدرو کلراید
تامسولوسین هیدرو کلراید
مرفین سولفات
سیتاگلیپتین فسفات
رزوواستاتین کلسیم
گلی کلازید
اس امپرازول پلت 22/5%
اس اپرازول پلت 8/5%
امپرازول پلت 8/5%
لنسوپرازول پلت 8/5%
لنسوپرازول پلت 15%
ایتراکونازول پلت 22%
پنتوپرازول پلت 15%
پنتوپرازول پلت 20%
کدئین بیس (برای صادرات)
نوسکاپین بیس (برای صادرات)
نوسکاپین هیدرو کلراید (برای صادرات)
مورفین هیدروکلراید (برای صادرات)
اکسی مورفون هیدرو کلراید (برای صادرات)
پاپاورین هیدروکلراید (برای صادرات)
فولوکدین (جهت صادرات)
هیدروکدون بی تارتارات (جهت صادرات)
Pioglitazone Hydrochloride
Naltrexoane Hudrochloride
Naltrexoane Base
Methadone Hydrochloride
Thiamine Hudrochloride
Thiamine Hudrochloride (Injection Grade Non Stertile)
Fluvoxamine Maleate
Codeine Phosphate
Dextromethorpham Hydrobromide
Erythromycin Ethylsuccinate
Clarithromycin
Dapoxetine Hydrochloride
Risperidone
Tramadol Hydrochloride
Quetiapine Hemi Fumarate
Pregabalin
Ketotifen Fumarate
Hydrocortisone Acetate
Betamethasone Sodium Phosphate
Betamethasone 17 Valerate
Betamethasone Dipropionate
Dexamethasone Disodium Phosphate
Cyproterone Acetate
Triamcinolone Acetonide
Oxycodone Hydrochloride
Bupernorphine Hydrochloride
Bupernorphine Hydrochloride (Injection Grade Non Stertile)
Naloxone Hydrochloride
Tamsulosin Hydrochloride
Morphine Sulphate
Sitagliptin Phosphate
Rosuvastatin Calcium
Gliclazide
Esomeprazole Pellet 22.5%
Esomeprazole Pellet 8.5%
Omeprazole Pellet 8.5%
Lansoprazole Pellet 8.5%
Lansoprazole Pellet 15%
Itraconazole Pellet 22%
Pantoprazole Pellet 15%
Pantoprazole Pellet 20%
Codeine Base (For Export)
Noscapine Base (For Export)
Noscapine Hydrochloride (For Export)
Morphine Hydrcochloride (For Export)
Oxymorphone Hydrochloride (For Export)
Papaverine Hydrochloride (For Export)
Pholcodine (For Export)
Hydrocodone Bitartrate (For Export)