ثمین دارو ایرانیان

مدیر عامل:

حاج اقا سعیدی نژاد

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22773500-021-22773400

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-22581343

ایمیل:

commerce@samindarou.com

محصول تولیدی
آزیترومایسین
آتورواستاتین
آسیکلویر
بی پیریدین
پنتاپرازول سدیم
تیامین
سلکوکسیب
کلاریترومایسین
گاباپنتین
فکسوفنادین
فاموتیدین
لوزارتان
متفورمین
متوکاربامول
نیکوتین آمید
نیاسین
هیدروکسی کلروکین
Azithromycin Dihydrate
Atorvastatin Calcium
Acyclovir 
Biperiden Hydrochloride
Pantoprazole Sodium
Thiamine Hydrochloride
Celecoxib
Clarithromycin
Gabapentin
Fexofenadine Hydrochloride
Famotidine
Losartan potassium
Metformin Hydrochloride
Methocarbamol
Nicotinic Amide
Niacin
Hydroxychloroquine Sulfate