جابر ازنق شیمی

مدیر عامل:

م. حامدی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-37777845/026-37777846/026-37779504

نوع فعالیت :

مواد شیمیایی

فکس :

026-37777846

ایمیل:

ch989810@gmail.com

محصول تولیدی
محلول آمونیاکammonia solutionمواد شیمیایی
متیلالDimethoxymethane(DMM)
اسید کلریدریکHydrochloric acid(Hcl)
متیل استاتMethyl acetate
اتیل استاتEthyl acetate
نرمال بوتیل استاتn-Buthyl acetate
متانول Methanol
تولوئنToluene
زایلینXylene