دارو پلاستيك پارس

مدیر عامل:

م. نظري

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

88704009-10/021-76223281

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

021-76223622

ایمیل:

info@dpp.ir`

محصول تولیدی
درب ها Caps بسته بندی دارویی
بطری 5ml-300ml bottle 5ml-300ml
ظروفContainers
قطره تکان و قطره چکان droppers
اپلیکاتور Applicator 
قاشق و پیمانهSpoon and measure
سرنگ Syringes 
سینی tray
کارتریج Cartridge