درسا دارو

مدیر عامل:

د. ثقفی نیا

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-54612000 داخلی 2

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-66008533

ایمیل:

INFO@dorsadarou.com

محصول تولیدی
گرانول نیتروگلیسرین پیوسته رهش 1/6%
نیتروگلیسرین 10درصد رقیق شده درلاکتوز انهیدروس
نیتروگلیسرین 5 درصد رقیق شده در اتانول گرید تزریقی
نیتروگلیسرین 5 درصد رقیق شده در پروپیلن گلایکول گرید تزریقی
نیتروگلیسرین5 درصد رقیق شده در میگلیول
نیتروگلیسرین 0.35درصد رقیق شده در میگلیول
NITROGLYCERIN SR GRANULES 1.6%
DILLUTED NITROGLYCERIN 10% IN LACTOSE ANHYDROUS
DILLUTED NITROGLYCERIN 5% IN ETHANOL INJECTION GRADE
DILUTED NITROGLYCERIN 5% IN PROPYLENE GLYCOL INJECTION GRADE
DILUTED NITROGLYCERIN 5% IN MIGLYOL
DILUTED NITROGLYCERIN 0.35% IN MIGLYOL