دماوند دارو

مدیر عامل:

خ.م.بانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

۸۸۵۲۷۷۹۴-۷

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

۰۲۳-۳۵۳۲۱۳۶۸/۸۸۷۵۰۸۸۵

ایمیل:

sales@damavandpharma.com -mvdamavand1401@gmail.com

محصول تولیدی
فلوکستین هیدروکلراید
فلووکسامین مالئات
سوماتریپتان سوکسینات
گاباپنتین
کارودیلول
ایبوپروفن
سدیم والپروات
سیپروهپتادین هیدروکلراید
کلرفنیرآمین مالئات
فنیل افرین هیدروکلراید
سیلدنافیل سیترات
لوزارتان پتاسیم
متوپرولول تارتارات
آملودیپین بزیلات
سیتاگلیپتین فسفات مونو هیدرات
FLUOXETINE Hcl
FLUVOXAMINE MALEATE
SUMATRIPTAN SUCCINATE
GABAPENTIN
CARVEDILOL
IBUPROFEN
SODIUM VALPEROATE
CYPROHEPTADINE Hcl
CHLORPHENIRAMINE MALEATE
PHENYLEPHRINE Hcl
SILDENAFIL CITRATE
LOSARTAN POTASSIUM
METOPROLOL TARTRATE
AMLODIPINE BESYLATE
SITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE