دکتر مجللی

مدیر عامل:

م. علیزاده

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

88177760/88177765/88177768

نوع فعالیت :

مواد شیمیایی

فکس :

داخلی 130

ایمیل:

hr@drm-chem.com

محصول تولیدی
دی پتاسیم هیدروژن فسفات di-potassium hydrogen phosphateموادشیمیایی
دی سدیم هیدروژن فسفات di-sodium hydrogen phosphate
 سدیم دی هیدروژن فسفاتsodium di- hydrogen phosphate
پتاسیم دی هیدروژن فسفاتpotassium di- hydrogen phosphate
سدیم هیدروکسایدSodium hydroxide
متانول Methanol
ایزو پروپیل الکلIso propyl alchohol
استون Acetone 
استونیتریل Acetonitrile
اسيد استيکAcetic Acid 
اسيد سولفوريکSulfuric acid
اسيد کلريدريکHydrochloric acid
اسید فسفريکPhosphoric acid
اسيد نيتريک  Nitric acid
اتیلن گلایکول ethylene glycol
اتانول 96%Ethanol 96%
اسید سیتریک Citric acid
سدیم لوریل سولفات Sodium dodecyl sulfate
سدیم استاتSodium acetate