زیست تخمیر

مدیر عامل:

خ.د. بهمنی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-77495007/021-77194913/021-77801716

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-77132959

ایمیل:

zisttakhmir1389@gmail.com

محصول تولیدی
زیموسیل 100
زیموسیل 200
ایبروتینیب
بروکا
توفاسیتینیب-سیترات
اداراوون
ZYMUCIL100
ZYMUCIL200
IBRUTINIB 
BRUCA 
TOFACITINIB-CITRATE
EDARAVONE