سروش مانا فارمد

مدیر عامل:

خ. دکتر صالحی

نوع عضویت :

وابسته

تلفن :

021-44787838/44787848/44787858

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی و مواد شیمیایی

فکس :

داخلی 400

ایمیل:

Info@smpharmed.com

محصول تولیدی
استامینوفنAcetaminophen (Paracetamol)مواد اولیه موثره  دارویی
آریپیپرازولAripiprazole
آتورواستاتین کلسیم تری هیدراتAtorvastatin Calcium Trihydrate
سلکوکسیبCelecoxib
دفراسیروکسDeferasirox
دکسترومتورفان هیدروبرومایدDextromethorphan Hydrobromide
دولوکستین هیدروکلرایدDuloxetine Hydrochloride
فلووکسامین مالئاتFluvoxamine Maleate
گلیکلازیدGliclazide
نالتروکسان بیسNaltrexone (Free base)
نالتروکسان هیدروکلرایدNaltrexone Hydrochloride
پنتاپرازول سدیمPantoprazole Sodium
پرگابالینPregabalin
رزوواستاتین کلسیمRosuvastatin Calcium
تترابنازینTetrabenazine
ترامادول هیدروکلرایدTramadol Hydrochloride
متیل وینیل کتونMethyl Vinyl Ketoneمواد شیمیایی